Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być ujęta tylko w regulaminie konkursu?

Często przy realizacji róznych konkursów powraca pytanie:

Czy zgoda na przetwarzanie danych może być wyrażona poprzez akceptację regulaminu, w którym są zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych?

Wielu organizatorom konkursów zależy aby w formularzu zgłoszeniowym, uczestnik konkursu musiał wypełnić jak najmniej obowiązkowych pól co przekłada się na czas wypełnienia formularza oraz ilość samych uczestników.

Otóż zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dnia 4 kwietnia 2003 r.):

„Zgoda na przetwarzanie danych musi być wyraźna. Nie spełnia tego wymagania podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, stanowiącego dodatkowy element innego zobowiązania niezawierającego informacji o celach i zakresie przetwarzania danych”

„Zgoda musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania. Czynności takiej nie konwaliduje późniejsze poinformowanie o treści regulaminu, ani możliwość zgłoszenia zastrzeżeń wobec pewnych form przetwarzania danych”.

akceptacja regulaminu może być równocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy gdy:

  • użytkownik przed wyrażeniem zgody ma pełny dostęp do treści regulaminu
  • w regulaminie wyraźnie zaznaczono: cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Jest to jednak rozwiązanie balansujące na granicy. O ile to możliwe, proponuję jednak rozdzielić te dwie zgody lub zapis dotyczący przetwarzania danych umieścić nie tylko w regulaminie ale również na stronie formularza. Przykładowa formuła akcepracji regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych może brzmieć:

Akceptuję postanowienia regulaminu oraz jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez NAZWA ADMINISTRATORA z siedzibą w LOKALIZACJA SIEDZIBY w celu CEL i z zakresie ZAKRES. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.