Czym są dane osobowe?

W definicji zawartej w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (UODO):

  1. (…) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
  3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W ogólnym ujęciu oznacza to, że wszelkie dane, które umożliwią jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnej osoby, w sposób niewymagający nadmiernych środków, są danymi osobowymi i są chronione przez UODO.

Powyższe stwierdzenie może wydawać się dość nieprecyzyjne. Kiedy środki są nadmierne a kiedy nie? Niestety nie jest to nigdzie jasno określone. Właściciel serwisu, czy organizator konkursu, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie:

Czy za pomocą danych, które zbieram, mogę dotrzeć do konkretnej osoby?

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, należy dopełnić obowiązków określonych w ustawie.

Zazwyczaj dane osobowe zbierane podczas akcji marketingowych to:

  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • miejsce zamieszkania
  • dane kontaktowe (telefon, mail)
  • numer PESEL
  • numer dowodu osobistego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.