Jakie dane osobowe są wrażliwe i co się wiąże z ich przetwarzaniem?

Wrażliwe dane osobowe, inaczej nazywane sensytywnymi, to taki informacje, które dotyczą:

 1. pochodzenia rasowego lub etnicznego,
 2. poglądów politycznych,
 3. przekonań religijnych i filozoficznych,
 4. wyznania,
 5. przynależności partyjnej czy związkowej,
 6. stanu zdrowia,
 7. kodu genetycznego,
 8. nałogów,
 9. życia seksualnego,
 10. skazań, mandatów karnych,
 11. orzeczeń o ukaraniu lub innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Dane wrażliwe podlegają szczególnej ochronie, a to oznacza, że mogą być przetwarzane tylko wtedy gdy dana osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na piśmie.

Poza wyżej opisaną sytuacją, dane wrażliwe mogą być przetwarzane gdy:

 • przepis szczególny innej ustawy zezwala na ich przetwarzanie ;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów tej osoby;
 • jest to niezbędne do wykonywania statutowych działań kościołów;
 • dotyczy to danych, które są niezbędne do dochodzenia spraw przed sądem;
 • jest to związane z zatrudnieniem pracowników;
 • jest prowadzone w celu ochrony zdrowia;
 • dotyczy danych, które zostały przez tę osobę podane do publicznej wiadomości;
 • jest niezbędne do badań naukowych;
 • jest prowadzone w celu realizacji orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Co ważne, rozpoczęcie przetwarzania danych wrażliwych może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy zbiór zostanie zarejestrowany. Jako potwierdzenie zarejestrowania zbioru GIODO wydaje stosowne zaświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.